PolyMem

PolyMem Wundpad mit PU Folie (adhesive) ab 29.75€
PolyMem Finger/Zehen ab 53.19€
PolyMem Finger/Zehen - silber ab 85.13€
PolyMem Wundpad (non adhesive) ab 97.28€
PolyMem Wic Füllpad ab 75.80€
PolyMem Max mit PU-Folie (adhesive) ab 283.46€
PolyMem Shapes (sacral) - silber 520.63€
PolyMem Shapes (sacral) 220.75€
PolyMem Wundpad mit Fixiervlies (adhesive) ab 41.65€
PolyMem Wundpad (non adhesive) - silber ab 154.22€
PolyMem Wic (Füllpad) - silber ab 124.12€
PolyMem Shapes (tube) 94.61€
PolyMem Shapes (oval) - silber ab 146.37€
PolyMem Shapes (oval) ab 74.97€
PolyMem Max (non-adhesive) - silber ab 197.54€
PolyMem Max (non-adhesive) ab 82.11€