PolyMem

PolyMem Finger/Zehen ab 53,19€
PolyMem Wundpad mit PU Folie (adhesive) ab 29,75€
PolyMem Wundpad (non adhesive) ab 97,28€
PolyMem Finger/Zehen - silber ab 85,13€
PolyMem Max mit PU-Folie (adhesive) ab 283,46€
PolyMem Shapes (sacral) - silber 520,63€
PolyMem Shapes (sacral) 220,75€
PolyMem Wundpad mit Fixiervlies (adhesive) ab 41,65€
PolyMem Wundpad (non adhesive) - silber ab 154,22€
PolyMem Wic (Füllpad) - silber ab 124,12€
PolyMem Wic Füllpad ab 75,80€
PolyMem Shapes (tube) 94,61€
PolyMem Shapes (oval) - silber ab 146,37€
PolyMem Shapes (oval) ab 74,97€
PolyMem Max (non-adhesive) - silber ab 197,54€
PolyMem Max (non-adhesive) ab 82,11€